Wodociągi i oczyszczalnie dla mieszkańców wsi

PROW - logotyp

To kolejny nabór wniosków o wsparcie na realizację inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich regionu, który uruchomiliśmy w ramach nowego rozdania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wcześniej rozdysponowaliśmy już środki na budowę lub modernizację blisko 200 kilometrów dróg lokalnych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Nabór wniosków o wsparcie dotyczy projektów budowy, przebudowy lub wyposażenia ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków (także przydomowych), sieci kanalizacyjnych oraz instalacji do systemów zaopatrzenia w wodę. O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządy terytorialne oraz spółki z ich udziałem.

Limit wsparcia dla jednego beneficjenta to 2 miliony złotych. W sumie do rozdysponowania jest 62,8 miliona złotych. Nabór wniosków rusza 22 grudnia i potrwa do 16 lutego 2017 roku.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to jeden z ważnych instrumentów dystrybucji środków z Unii Europejskiej, którymi dysponuje samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Urząd Marszałkowski odpowiada między innymi za warty blisko 180 milionów złotych segment dotyczący wspierania inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg lokalnych, rozwojem infrastruktury wodno-ściekowej, budową targowisk, kształtowaniem przestrzeni publicznej, ochroną zabytków oraz modernizacją i rozbudową obiektów pełniących funkcje kulturalne. Drugim segmentem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych w ramach mechanizmu LEADER. To element wdrażanego przez samorząd województwa (także przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego) instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – RLKS.

(wind)