Wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska z wotum zaufania i absolutorium za rok 2021!

Od lewej Przewodniczaca Rady Gminy Brzozie Maria Florkiewicz Wojt Gminy Brzozie Danuta Kedziorska Cieszynska

Radni Gminy Brzozie zaakceptowali wykonanie budżetu Gminy za 2021 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójt Danucie Kędziorskiej – Cieszyńskiej. Głosowanie odbyło się w trakcie ostatniej sesji w dniu 22 czerwca br.
 
Najważniejszymi punktami Sesji Rady Gminy Brzozie było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Brzozie oraz udzielenia absolutorium. Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów. Zanim doszło do głosowania, wójt przedstawiła radnym raport o stanie Gminy za 2021 rok oraz zaprezentowała dalszą wizją polityki lokalnej. Podziękowała także za współpracę Radzie Gminy Brzozie na czele z przewodniczącą, sołtysom, a także współpracownikom oraz przyjaciołom gminy Brzozie. Przewodnicząca Rady Gminy Brzozie Maria Florkiewicz w imieniu rady podziękowała pani wójt za wykonanie dotychczasowych inwestycji, szczególnie za sprawne pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 
Wotum zaufania – to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała rady gminy wyrażająca zaufanie do działalności wójta, aprobująca jego bieżącą działalność.
 
Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy tego, że wójt prawidłowo zrealizował budżet Gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu Gminy, a następnie na sesji podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium.
 
Rada zagłosowała jednomyślnie, popierając dotychczasowe działania Wójt Gminy Brzozie Danuty Kędziorskiej-Cieszyńskiej.