Zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2022 roku

zwrot podatku akcyzowego

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 oraz z 2021 r. poz. 2227) – uprzejmie informujemy, iż w 2022 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu, który w 2022 r. wynosi  110 zł/ha użytków rolnych oraz 40 zł/ do średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Termin składania wniosków od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 3 – 31 października 2022 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dodatkowo informujemy, iż stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. ( Dz. U. poz. 2266).

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.