Wsparcie na zakup sprzętu do rehabilitacji

Do końca marca trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach finansowanego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych “Programu wyrównywania różnic między regionami II”

Urząd Marszałkowski rozdysponuje wsparcie w części programu (obszar A) dotyczącej zakupów wyposażenia w obiektach, w których udzielane są świadczenia rehabilitacyjne.

Celem programu jest podniesienie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zgodnie z ustalonymi przez PFRON kryteriami, w województwie kujawsko-pomorskim dotyczy to także powiatu brodnickiego.

Beneficjentami programu w obszarze A mogą być podmioty lecznicze prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej.
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 14 tysięcy złotych na każdą osobę spośród planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na  sprzęcie zakupionym w ramach projektu. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 60 proc. kosztów przedsięwzięcia (40 proc. w przypadku powiatu brodnickiego).

Termin składania wniosków mija 31 marca (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski można przynosić osobiście lub wysyłać pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Departament Spraw Społecznych/Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

(wind)