XIX EDYCJA PROGRAMU STYPENDlÓW POMOSTOWYCH

stypendia pomostowe - logo

MATURZYSTO JEŻELI JESTEŚ ZDOLNY AMBITNY, CHCESZ PODJĄĆ NAUKĘ NA DZIENNYCH STUDIACH MAGISTERSKICH i POCHODZISZ Z RODZINY BYŁEGO PRACOWNIKA PPGR POWINIENEŚ TO PRZECZYTAĆ!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XIX EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.

W roku akademickim 2020/2021 czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Program w segmencie IA skierowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy zakwalifikują się na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców – co musi być potwierdzone zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto (dochód ten należy wyliczyć z miesiąca czerwca 2020 roku). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym min. 90 punktów, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.

Kandydat do stypendium, spełniający powyższe warunki, po przyjęciu na studia zobowiązany jest wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do dnia 14 września 2020 roku (do godziny 16 – tej), a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników winien przekazać do Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy (ul. Hetmańska 38; 85-039 Bydgoszcz) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2020 roku.

Szczegółowych informacji o programie udziela Pani Magdalena Balicka (tel. 052-525-08-34)

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf XIX EDYCJA PROGRAMU STYPENDlÓW POMOSTOWYCH 22/06/2020 13:01 566 KB 3618