Zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”

nowe kwoty przychodu

Gmina Brzozie zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Przewidywany efekt ekologiczny: masa odebranych odpadów i poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu: 96,485 Mg

Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 45 745,47 zł

Kwota Dotacji: 42 356,92 zł

Planowane przedsięwzięcia polega na usunięciu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Brzozie.

Poprzez realizację przedsięwzięcia zostały rozwiązane następujące problemy.

Bezpośrednio:

1. Zostały uprzątnięte zalegające na posesjach gospodarzy folie rolnicze, sznurki i siatki (brak odbioru folii przez firmy zbierające odpady komunalne);

2. Rolnicy mieli miejsce do legalnego oddania folii rolniczej.

Pośrednio:

1. Zmniejszenie kosztów związanych z utylizacją folii rolniczej;

2. Prawidłowe zagospodarowanie odpadów rolniczych

3. Zmniejszenie powstawania “dzikich wysypisk” – odbiór od rolników ww. odpadów

4. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko w związku z niepoprawnym gospodarowaniem odpadami rolniczymi – przekazanie do zagospodarowania przez specjalistyczne firmy.