10-dniowe kolonie dla dzieci

kolonie letnie - namiot w lesie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych kolonii zorganizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo Wychowawczych im. Teresy Kras. Osoby zainteresowane propozycją proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzoziu tel. 56 49 129 25 do dnia 15.07.2020 r.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras na zlecenie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest organizatorem 10-dniowych kolonii dla dzieci z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

  • Miejsce kolonii: Poronin k/Zakopanego
  • Termin kolonii – Turnus 4:  30.07.2020 – 08.08.2020 
  • Miejsce zbiórki – Dworzec Główny PKP Toruń, ul. Kujawska 1

Szczegółowe informacje dotyczące godziny zbiórki przekażemy najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem turnusu.

 Dla Gminy Brzozie zarezerwowano 10 miejsc

Pierwszeństwo w skorzystaniu z wypoczynku mają dzieci objęte pieczą zastępczą oraz pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, samotnie wychowywanych, w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe,  z zaburzeniami somatycznymi i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym. Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. tj. 674,00zł

Kolonie zostały dostosowane do aktualnych wytycznych i  spełniają wszystkie wymagania sanitarne:

  • W dniu wyjazdu, na miejscu zbiórki wszystkie dzieci będą mieć mierzoną temperaturę (podwyższona temperatura wykluczy możliwość wyjazdu na kolonie).
  • Zapewniony jest stały dostęp do opieki medycznej, kontakt z sanepidem, szpitalem, przychodnią.
  • W ośrodku kolonijnym jest wydzielona izolatka, wyposażona i przygotowana na przyjęcie osoby chorej
  • Zapewniane są według potrzeb środki czystości i dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki itp. dla uczestników i kadry.
  • Ośrodki kolonijne wdrożyły zasady zaostrzonego rygoru sanitarnego: codzienne sprzątanie, dezynfekcja łazienek, pomieszczeń wspólnych, stołówki, miejsc często dotykanych (klamki, poręcze, włączniki itp.).
  • Autokary będą dezynfekowane po każdym wyjeździe, po każdej grupie.