Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Brzozie
z dnia 8 grudnia 2015 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Brzozie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz.U. z 1978 r. Nr 31 poz. 130 z póź. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej oraz pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji

Rada Gminy uchwala:

§ 1. Ustanawia się herb, flagę i pieczęć Gminy Brzozie oraz pieczęć Wójta Gminy Brzozie i pieczęć Przewodniczącego Rady Gminy Brzozie.

§ 2. Herb Gminy Brzozie wyraża w polu czarnym głowa jelenia z profilu czerwona ponad belką brzozową w barwie naturalnej o pięciu liściach zielonych, trzech w górę, dwóch w dół na przemian. Graficzny wzór herbu Gminy Brzozie stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Flaga Gminy Brzozie ma postać płata o proporcjach jak 5:8 składającego się z trzech poziomych pasów: czerwonego, czarnego i zielonego o proporcjach 0,75, 35,5 i 0,75:5. Pośrodku płata/ na pasie czarnym/ znajduje się godło herbu Gminy Brzozie. Graficzny wzór flagi Gminy Brzozie stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Pieczęcie Gminy Brzozie:

1) pieczęć Gminy Brzozie ma kształt okrągły w polu pieczęci umieszczone jest godło herbu Gminy z majuskułowym napisem otokowym : GMINA BRZOZIE,

2) pieczęć Rady Gminy Brzozie ma kształt okrągły , w polu pieczęci umieszczone jest godło herbu gminy z majuskułowym napisem otokowym : RADA GMINY BRZOZIE.

3) pieczęć Wójta Gminy Brzozie ma kształt okrągły, w polu umieszczone jest godło herbu Gminy z majuskułowym napisem otokowym: WÓJT GMINY BRZOZIE,

4) pieczęć przewodniczącego Rady Gminy Brzozie ma kształt okrągły, w polu pieczęci umieszczone jest godło herbu Gminy z majuskułowym napisem otokowym: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRZOZIE. Graficzny wzór pieczęci Gminy Brzozie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzozie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.