Ekologizacja wsi w gminie Brzozie

Gmina Brzozie oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy, od roku 2016 realizują program edukacyjny „Ekologizacja wsi województwa kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego, poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej”.

Nadrzędnym celem realizacji programu jest zahamowanie procesu degradacji środowiska, poprawa stanu sanitarnego wsi, ochrona wody, gleby, powietrza i otaczającego nas krajobrazu przyrodniczego. W ramach tej działalności realizowane są zadania i programy dot. edukacji ekologicznej społeczeństwa wiejskiego w wybranych miejscowościach z terenu Gminy Brzozie. Dodatkowe cele to:

  1. Wypracowanie właściwych nawyków i kształtowanie proekologicznych postaw wobec środowiska naturalnego.

  2. Propagowanie zdrowego stylu życia.

  3. Zapobieganie zanieczyszczeniom punktowym i obszarowym w celu ochrony wody, gleby, powietrza i krajobrazu przyrodniczego.

  4. Promocja rolnictwa ekologicznego i integrowanego.

  5. Skoncentrowanie się na najważniejszych problemach związanych z ochroną środowiska oraz trwałym i zrównoważonym rozwoju w skali lokalnej, przy wykorzystaniu różnych efektywnych i dostępnych metod edukacyjnych.

  6. Propagowanie nowych proekologicznych wzorców korzystania z zasobów środowiska.

  7. Wdrażanie w życie Polskiego Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych oraz Zasad Wzajemnej Zgodności.

W roku 2016 program realizuje 15 gospodarstw rolnych z Brzozia, Małego Głęboczka, Wielkiego Głęboczka oraz Janówka.

Program pozwala zapoznać społeczność wiejską z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i wprowadzać je w życie. Co roku do uczestnictwa w programie zapraszane są nowe gospodarstwa. Rolnicy w ramach programu otrzymują tablice do oznakowania miejsc składowania odpadów oraz zestaw krzewów ozdobnych. Program realizowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.