OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BRZOZIE

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

Urząd Gminy w Brzoziu z dniem 1 czerwca 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzozie na zasadach określonych w Uchwale Nr XXIX/181/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Brzozie zmienionej Uchwałą Nr XV/102/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

  1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na dofinansowanie niezbędnych kosztów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Brzozie i wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie dotyczy terenów na których istnieje techniczna możliwość podłączenia do zbiorczego systemu istniejącej kanalizacji lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, koszty zakupów pojedynczych elementów (urządzeń) składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków, koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę oraz koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia.

Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja bezodpływowego zbiornika na gromadzenie ścieków.

Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla jednej nieruchomości.

Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia faktycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz koszty poniesione na montaż wyżej wymienionych urządzeń i materiałów.

  1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Wnioskodawcą mogą być osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający ścieki bytowe, zamieszkałe na terenie Gminy Brzozie i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.

III. Wysokość dotacji

Wnioskodawca może uzyskać refundację poniesionych kosztów po zrealizowaniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości do 5.000,00 zł brutto, ale nie więcej niż 90% kosztów udokumentowanych fakturami, rachunkami wynikającymi z projektu budowy.

Ponadto, informuje się że: dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania
i przyjęciu prawidłowego rozliczenia.

  1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

W roku 2020 w budżecie Gminy Brzozie na realizację ww. zadania przeznaczono:

50.000,00 zł

  1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

1) Wniosek o udzielenie dotacji w formie papierowej można:

  1. a) składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, pok. 8
  2. b) przesłać na adres: Urząd Gminy w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie,

2) Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie
BIP Urzędu Gminy w Brzoziu (http://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/).

  1. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji

1) Wnioski rozpatrywane będą do wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

2) Pozostałe wnioski rozpatrzone zostaną pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków
w 2020 roku.

3) Wnioski rozpatruje się w terminie miesiąca.

4) W razie wątpliwości co do zasadności udzielenia dotacji Dotujący może zażądać
od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

VII. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji

Wnioski rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Brzozie.

Weryfikacja wniosków dokonywana będzie według kryteriów określonych w uchwale tj.:

terminu złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku (wolnego od braków formalnych), przy czym za termin złożenia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Gminy w Brzoziu.

VIII. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

1) Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w terminie umownym.

2) Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia.

3) Urząd Gminy w Brzoziu zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania zadania w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

4) Dla rozliczenia dotacji Wnioskodawca przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem utraty prawa do dotacji.

5) Wzór wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy w Brzoziu (http://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/)

  1. Informacja o środkach odwoławczych

1) Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

2) Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

UWAGA:

W przypadku braku środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Brzozie możliwe jest wstrzymanie wypłat przyznanej dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Brzoziu w pok. 7 lub pod numerem telefonu: 56 49 129 16.