Budujemy system informacji przestrzennej

Samorząd województwa wspólnie ze 144 partnerami – samorządami lokalnymi oraz instytucjami  z regionu – przygotowuje informatyczny system ewidencji danych przestrzennych. Parterem jest także gmina Brzozie.

Rejestry prowadzone przez samorządy różnych szczebli trafią do jednej funkcjonalnej bazy. Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

– Projekt polega na przeniesieniu różnego rodzaju danych przestrzennych do postaci cyfrowej oraz udostępnieniu ich w przystępnej formie innym podmiotom oraz mieszkańcom. System będzie kopalnią wiedzy o regionie. Usprawni procesy decyzyjne oraz pozwoli na skuteczniejsze dokumentowanie spraw i eliminowanie błędów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

System udoskonali przepływ informacji pomiędzy służbami i administracjami różnych szczebli. Będzie gromadził i przetwarzał szeroko pojęte dane przestrzenne, z którymi związane jest ponad 80 procent decyzji podejmowanych przez gminy i powiaty. Te informacje są wykorzystywane między innymi podczas planowania inwestycji, poszukiwania miejsca pod budowę domu, a także przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych stanowiąc ważny element zarządzania kryzysowego.

W bazie znajdą się między innymi informacje o obszarach chronionych, zabytkach, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nazwach ulic i adresach oraz decyzjach lokalizacyjnych i budowlanych. W sumie będzie to około 50 rejestrów i ewidencji.

Powstanie też ogólnodostępny portal internetowy dla mieszkańców i przedsiębiorców z dostępem do mapy, zdjęć lotniczych, ewidencji gruntów i budynków, planów zagospodarowania przestrzennego i wyszukiwarką działek ewidencyjnych.

Wykonawcą wartego 15,4 miliona złotych przedsięwzięcia jest wybrane w drodze przetargu konsorcjum firm Geopolis Polska sp. z o.o., TARR Centrum Innowacyjności sp. z o.o. oraz “IT Serwis”. Zadanie obejmuje zakup i instalację sprzętu – stacji graficznych i serwerów wraz z oprogramowaniem, organizację szkoleń oraz wdrożenie systemu i zasilenie go danymi. System ruszy w połowie 2015 roku.

Budowa systemu informacji przestrzennej jest częścią wartego 42,5 miliona złotych projektu “Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. To jedno z kluczowych przedsięwzięć naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wysokość wsparcia z Unii Europejskiej to 32 miliony złotych. Inna część projektu dotyczy uruchomienia portalu internetowego z różnorodnym pakietem elektronicznych usług, który posłuży do błyskawicznej i interaktywnej komunikacji między urzędami i mieszkańcami.

(wind)