Dla organizacji pozarządowych. Także coś dla wsi!

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - budynek

Zarząd województwa uruchomił otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku. Do podziału w ogłoszonych dotychczas naborach jest 4,3 miliona złotych. Wnioski można składać za pomocą internetowego generatora.

 – Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Cieszę się, że dzięki środkom samorządu województwa mogą aktywnie działać. Tym bardziej, że w ich przedsięwzięcia angażują się zwykli mieszkańcy regionu. Zapraszam do składania wniosków o wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Ogłoszone przez Urząd Marszałkowski konkursy dotyczą realizacji projektów między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nabór wniosków w większości z nich potrwa do 21 stycznia. Przed nami jeszcze ogłoszenie części konkursów w dziedzinie sportu.

Aktualna lista konkursów (szczegóły pod linkami):

 • otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • otwarty konkurs ofert nr 2/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”
 • otwarty konkurs ofert nr 3/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”
 • otwarty konkurs ofert nr 4/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”
 • otwarty konkurs ofert nr 5/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”
 • otwarty konkurs ofert nr 6/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: “Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”
 • otwarty konkurs ofert nr 7/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: “Wspierania prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe”
 • otwarty konkurs ofert nr 8/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, pod nazwą: “Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”
 • otwarty konkurs ofert nr 9/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, pod nazwą: “Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”
 • otwarty konkurs ofert nr 10/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: “Ochrona i promocja zdrowia”
 • otwarty konkurs ofert nr 11/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
 • otwarty konkurs ofert nr 12/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych”
 • otwarty konkurs ofert nr 13/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
 • otwarty konkurs ofert nr 14/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku, dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim ”
 • otwarty konkurs ofert nr 15/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”
 •  otwarty konkurs ofert nr 16/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: “Ochrona zdrowia psychicznego”
 • otwarty konkurs ofert nr 17/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością     do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”
 • otwarty konkurs ofert nr 18/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: “Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
 • otwarty konkurs ofert nr 19/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: “Wspierania rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”
 • otwarty konkurs ofert nr 20/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

Wszystkie ogłoszenia konkursowe oraz generator ofert na:  http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl

(wind)