Dobrowolna służba wojskowa

dobrowolna zasadnicza sluzba wojskowa

Najpierw 28-dniowe szkolenie podstawowe, potem przysięga i trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. O powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może ubiegać się osoba, która skończyła 18 lat i ma polskie obywatelstwo. Taka osoba musi posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej i nieposzlakowaną opinię. Nie może też być karana za przestępstwo umyślne.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o powołanie do dowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji. Obok kopii dokumentów tożsamości i poświadczających wykształcenie ochotnik może także dołączyć dodatkowe dokumenty. Mogą to być certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub zdobycia specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lub prawo jazdy. Następnie, w ramach postępowania rekrutacyjnego, kandydat zostanie skierowany na badania. Mają one stwierdzić, czy jest zdolny fizycznie i psychicznie do pełnienia służby wojskowej. Gdy uzyska pozytywne orzeczenie, otrzyma decyzję o powołaniu.

Dobrowolną służbę kandydat rozpocznie od 28-dniowego szkolenia podstawowego. Pozna wówczas zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz nauczy się podstaw posługiwania się bronią. Okres szkolenia, w trakcie którego ochotnik będzie zdobywał wiedzę i podstawowe umiejętności żołnierskie, zakończy się uroczystym złożeniem przysięgi oraz wydaniem książeczki wojskowej. Żołnierze, którzy nie zdecydują się na kontynuowanie szkolenia, zostaną przeniesieni do rezerwy. Pozostali trafią na trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne, połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym.

Aby oferta dobrowolnej służby była atrakcyjna dla kandydatów, MON zadbało także o jej aspekt finansowy. Ochotnik będzie więc co miesiąc otrzymywał wynagrodzenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie to 4560 zł brutto. Korzyści będzie jednak więcej – każdy, kto ukończy dobrowolną służbę, będzie miał pierwszeństwo w naborze w szeregi armii zawodowej. Jeśli nie będzie chciał wstąpić do wojska, pierwszeństwo zatrudnienia na stanowiskach w administracji publicznej zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.

dobrowolna zasadnicza sluzba wojskowa