Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Brzozie

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/145/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy, Wójt Gminy Brzozie ogłasza

od 15 kwietnia 2021 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzozie.

W związku z powyższym osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, na terenie Gminy Brzozie, mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowaniu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków podlegały będą inwestycje realizowane na terenach, które nie są uzbrojone w kanalizację sanitarną i na których nie przewiduje się w najbliższym czasie budowy takiej infrastruktury.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa:

Uchwała Nr XXI/145/2021 Rady Gminy Brzozie oraz Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzozie.

Po złożeniu wniosku będzie można ubiegać się o sfinansowanie 90% (udokumentowanych
i zweryfikowanych przez gminę) wydatków związanych z realizacją zadania, maksymalnie
5 tys. zł.

Wnioski będzie można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, pok. 8 oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Kryterium decydującym o przyznaniu dotacji jest kolejność zgłoszeń.

Pobierz wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (poniżej).