Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu ogłasza nabór uczestników do Klubu Seniora

Grupa seniorów gra w szachy

UE baner - Europejski Fundusz Społeczny, EFS

Projekt „Klub Seniora w Brzoziu” realizowany jest przez Gminę Brzozie w partnerstwie z Fundacją Rozwój i Edukacja w Górznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 618 983,76 zł.

Grupa seniorów gra w szachy

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 526 136,19 zł, z budżetu państwa: 30 949,19 zł, budżet gminy: 61 898,38 zł.

Celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Brzozie w okresie od 1.01.21 r. do 31.12.22 r. oraz rozszerzenie jego oferty oraz zaangażowanie w życie społeczne gminy i zaktywizowanie 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym kobiet i mężczyzn, w wieku 60+, zamieszkałych w gminie Brzozie.

Nadrzędnym celem Klubu jest zapewnienie uczestnikom miejsca do integracji i aktywizacji, pomoc realizacji pasji, umożliwienie korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej.

Miejsce realizacji projektu: Klub Seniora w Brzoziu – budynek byłego gimnazjum w Brzoziu.

Realizacja projektu: 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest w Biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu, budynek Urzędu Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50, pok. 5.

Osoba do kontaktu: Kierownik GOPS – Anna Raczkowska, tel. 56 49 129 25.

Kryteria rekrutacji:

– obligatoryjne:

 • wiek 60 lat i więcej,
 • zamieszkanie na terenie gminy Brzozie,
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu, budynek  Urzędu Gminy w Brzoziu, pok. 5 lub do pobrania na stronie www.brzozie.pl

 1. Regulamin projektu.
 2. Formularz rekrutacyjny.
 3. Oświadczenie kandydata/-ki dotyczące spełniania kryterium uczestnictwa w projekcie (kryteria obligatoryjne).
 4. Oświadczenie kandydata/-ki o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym ze wskazaniem formy wykluczenia (kryteria obligatoryjne).
 5. Oświadczenie kandydata/-ki dotyczące spełnienia kryterium uczestnictwa w projekcie (kryteria punktowe).
 6. Oświadczenie kandydata/-ki dotyczące spełnienia kryterium uczestnictwa w projekcie – kryterium dochodowe (kryteria punktowe).
 7. Oświadczenie uczestnika projektu (RODO).

W chwili obecnej ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z chorobą zakaźną COVID-19 prowadzony jest nabór uczestników, zajęcia rozpoczną się z chwilą ogłoszenia o zniesieniu ograniczeń.