Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu “Czyste Powietrze”

PLAKAT CZYSTE POWIETRZE

Gmina Brzozie w 2021 roku podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, uruchomiając Punkt konsultacyjno – informacyjny. Za pośrednictwem tutejszego Urzędu można złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu “Czyste Powietrze” jest czynny codziennie w ostatnich dwóch godzinach działania Urzędu Gminy Brzozie, w biurze nr 7. Więcej informacji można uzyskać też pod numerem telefonu: 56 491 29 17.

Z punktu mogą skorzystać mieszkańcy, którzy chcą uzyskać pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie, uzyskać porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje odnośnie warunków skorzystania z projektu. m.in. aby złożyć wnioski o wsparcie na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła (np. „kopciucha”), na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie budynku, wymianę drzwi, okien) oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (panele fotowoltaiczne). Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie. Aby założenie konta było możliwe mieszkaniec musi posiadać adres e-mail.

Do złożenia wniosku w punkcie konsultacyjnym niezbędne są:
• numer PESEL własny oraz współmałżonka i wszystkich współwłaścicieli,
• numer działki i księgi wieczystej,
• przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
• powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego ( m2),
• rozliczenie roczne za poprzedni rok (pit),
• zaświadczenie wydane przez GOPS określające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy – w przypadku ubiegania się o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania,
• dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
• jeżeli inwestycja została już rozpoczęta – data wystawienia pierwszej faktury,
• w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
• w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, ścian i stropów do docieplenia.

Wnioski złożone przez mieszkańców w Urzędzie Gminy Brzozie zostają przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gdzie następuje ich ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Ważne! Mieszkaniec może złożyć tylko i wyłącznie jeden wniosek w ramach Programu.

Narzędzia pomocne przy składaniu wniosku:

Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie:
https://wfosigw.torun.pl/
https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja