Informacja dotycząca przekazania komputerów w ramach programu Polska Cyfrowa “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

granty ppgr

Jest nam miło poinformować, że finalizujemy projekt Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

W związku z wyłonieniem wykonawcy i odbiorem zamówionego sprzętu w najbliższych dniach nastąpi jego przekazanie.

Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy przekazania sprzętu komputerowego. W tej sprawie będziemy sukcesywnie kontaktować się z Państwem telefonicznie.

Prosimy, aby udając się do Urzędu Gminy na podpisanie umowy zabrali Państwo ze sobą dowód osobisty.

Przypominamy, że komputery otrzymują Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego.

Urząd Gminy nie będzie świadczył pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu Windows. Odbierając sprzęt przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie. Komputery objęte są gwarancją.  Przy podpisywaniu umowy darowizny udostępnimy Państwu kartę informacyjną dot. gwarancji umożliwiającą dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu. Zgłoszenia dokonują Państwo we własnym zakresie (nam przekazując jedynie informację do wiadomości). Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołu przekazania). Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania wszelkich usterek.

Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów popegeerowskich.