Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

PK HERB PION wojewĘdztwo pion kolor

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

(ŚG-IV.721.60.2023) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 30 listopada 2023 roku

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 3743 i z 2021 r. poz. 4347) określonego w uchwale Nr 40/2156/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2023 roku.

Członek Zarządu

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Co oznacza, że nadal obowiązuje UCHWAŁA NR VIII/136/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W związku z tym, od 1 stycznia 2024 roku mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego obowiązuje zakaz używania kotłów pozaklasowych, tj. niespełniających wymogów klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012- (kopciuchy), zakazane będzie stosowanie pieców kaflowych, pieców typu „koza” oraz kominków tzw. rekreacyjnych niespełniających wymogów ekoprojektu.