Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Karta usługi

Nazwa usługi:
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa,
  2. Ustawa z dnia 15  listopada 1984 r.   o podatku  rolnym;
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o udzielenie  ulgi inwestycyjne w podatku rolnym,
  2. Rachunki, faktury (oryginał) dokumentujące poniesione nakłady na inwestycję;
Opłaty:

Opłata skarbowa – brak

Termin odpowiedzi:

W ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie  skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia  wniosku( w przypadku  niemożności załatwienia  sprawy w ww terminach  strona  zostaje  powiadomiona o nowym terminie  załatwienia sprawy).

Termin składania dokumentów:

Nie dotyczy

Komórka odpowiedzialna:

Referat  Finansowo –  Podatkowy

Urząd Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie 50, Pokój nr 6, tel. +48 56 49 129 26

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Toruniu  za pośrednictwem Wójta Gminy  Brzozie  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu  inwestycji i podlega  odliczeniu od należnego podatku  rolnego od gruntów położonych  na terenie gminy, w której  została  dokonana inwestycja w wysokości  25 % udokumentowanych  rachunkami  nakładów  inwestycyjnych. Ulga  inwestycyjna   przysługuje, jeżeli wydatki nie zostały sfinansowane w całości lub części  z udziałem  środków  publicznych.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:

  • budowę lub modernizację budynków inwentarskich  służących  do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich  oraz obiektów  służących   ochronie środowiska,
  • zakup i zainstalowanie; deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania  na cele produkcyjne  naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca , spadku wód).

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Załączniki do pobrania:

Facebook
E-mail
Drukuj