Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniu administracyjnym w sprawach załatwianych milcząco

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), dalej RODO informujemy, że: Odmowa podania danych uniemożliwi załatwienie sprawy w trybie milczącym.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji spraw załatwianych milcząco jest Gmina Brzozie, reprezentowana przez  Wójta Gminy Brzozie
 2. Dane kontaktowe Administratora:  87-313 Brzozie 50; e-mail: ug.brzozie@brzozie.pl; tel. +48 56 49 129 13.
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
 • iod@brzozie.pl
 • pisemnie: Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50 z dopiskiem „IOD”.
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego – milczące załatwienie sprawy.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych: art.6 ust.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z  122a-122h ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Odbiorcami, do których mogą być przekazane dane osobowe, będą strony i uczestnicy postępowań zgodnie z art.73 Kpa w zakresie wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione dane są podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa podmioty publiczne, sądy      i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Ponadto dostęp do danych mogą mieć podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych w ramach obsługi systemów informatycznych (nadzoru                           i asysty technicznej nad systemami).

 1. Dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.                                          o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
 2. Prawa osób, których dane dotyczą:
 3. prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, dostępu do danych (akt sprawy), stosownie do treści art. 74a K.p.a.;
  1. Prawo dostępu do danych osobowych, które zostały zebrane w sposób pośredni (z innych źródeł) w pewnych okolicznościach będzie ograniczone tj. w sytuacjach, gdy żądanie dostępu do swoich danych mogłoby wpłynąć na prawa i wolność, osób od których dane pozyskano (ograniczenie wynika z  art. 236. § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych (art. 16 RODO) – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania zgodnie z art. 2a § 3 K.p.a.
  4. w przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 pkt b RODO.
 4. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Odmowa podania danych uniemożliwi załatwienie sprawy w trybie milczącym.