Klauzula informacyjna – transmisja obrad Rady Gminy Brzozie

SZANOWNI PAŃSTWO,

UCZESTNICY OBRAD   SESJI RADY GMINY BRZOZIE

Uprzejmie informujemy, że  obrady Rady Gminy  Brzozie  są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja i nagrania z obrad są udostępniane na stronie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1496/rada-gminy-brzozie.htm

                                                           

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE zwanego dalej RODO) informujmy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Brzozie.
 1. Dane kontaktowe Administratora: 87-313 Brzozie 50; e-mail: ug.brzozie@brzozie.pl,  tel. +48 56 49 129 13.
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych  – e-mail: iod@brzozie.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy, tj. transmisji oraz rejestracji obrad Rady Gminy Brzozie  za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO czyli obowiązek prawny ciążący  na administratorze w związku z:
 4. 18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. zgodnie z którym działalność organów gminy jest jawna,
 5. 20 ust. 1 b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r., który brzmi: „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”.
 6. Administrator powierzył dane osobowe firmie: MWC Sp. z o.o. Kowalewicka 12,  60-002 Poznań, która świadczy usługi na podstawie odrębnej  umowy powierzenia  w zakresie udostępnienia środków technicznych do transmisji i rejestracji obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy oraz  archiwizacji nagrań.
 7. Z uwagi na transmisję obrad on-line, Państwa dane będą przetwarzane przez okres rzeczywistego trwania obrad powszechnie dostępne w sieci Internet, a  zarejestrowane obrady zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzozie przez okres 4 lat od daty zakończenia kadencji obecnej Rady Gminy, następnie przechowywane w postaci archiwum i udostępniane na wniosek.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo   przenoszenia danych oraz prawo   wniesienia
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego I/lub organizacji międzynarodowej.