Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

Ksiazeczka wojskowa

Kwalifikacja wojskowa jest to przedsięwzięcie cykliczne. Co roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski powołuje Powiatowa Komisję Lekarską w celu orzeczenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyznom, którzy w roku ubiegłym ukończyli 18 lat.

Kwalifikację wojskową przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Brodnicy w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego przy    ul. Karbowskiej 29 w Brodnicy

Termin dla Gminy Brzozie ustalony został dla mężczyzn na dzień 20 maja 2022r. od godziny 8:00, a dla kobiet 27.05.2022r. od godz. 8:00.

Uwaga!

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie
w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą
:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości – w celu okazania
    go wójtowi lub osobie upoważnionej;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich          
    12 miesięcy przed dniem stawienia się na kwalifikacji – w celu przedstawienia jej powiatowej
    komisji lekarskiej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy – w celu przedstawienia
    wojskowemu komendantowi uzupełnień;
 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki w tym celu
  przedstawia wojskowemu komendantowi uzupełnień.

 

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:

 • stawienie się przed Wójtem Gminy Brzozie (lub osobą upoważnioną) w miejscu i terminie określonym w wezwaniu,
 • powiatową komisją lekarską,
 • wojskowym komendantem uzupełnień.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do
  kwalifikacji wojskowej,
 • wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony
  Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych
  w tej ewidencji,
 • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych,
 • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy
  i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 • przygotowaniem rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej (służba kandydacka,
  służba przygotowawcza, terytorialna służba wojskowa).