Nabór wniosków na utylizację azbestu

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

WÓJT GMINY BRZOZIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA UTYLIZACJĘ AZBESTU

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania z zakresu usuwania azbestu „AZBEST – 2019” ogłaszam, że zainteresowani mieszkańcy planujący wymianę pokryć dachowych azbestowych mogą składać wnioski dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w „Gminnym Programie Usuwania azbestu z terenu Gminy Brzozie”. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane zakupem i montażem nowych pokryć.

W związku z powyższym osoby planujące w 2019 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest z dofinansowaniem obowiązane są do złożenia w Urzędzie Gminy Brzozie w terminie do 30.04.2019 r. kompletnego wniosku oraz zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę potwierdzone datą wpływu przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy (dotyczy opcji z demontażem).

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie pok. nr 7, I piętro i na stronie internetowej: bip.brzozie.pl

 Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania na utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych w zgłoszonych lokalizacjach na terenie Gminy zajmie się firma wyłoniona w przetargu/zapytaniu. Wobec powyższego prace należy tak zorganizować, żeby ostateczny termin zakończenia  nastąpił do końca września 2019 r.    Informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brzozie, pok. nr 7, I piętro, tel. 564912916.