Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wójt Gminy Brzozie informuje, że realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu.

Ustawa ta wprowadza dodatek dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane:

  1. peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy – dodatek w wys.: 3 000 zł,
  2. drewnem kawałkowym – dodatek w wys.: 1 000 zł,

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – dodatek w wys.: 500 zł,

3) kocioł olejowy – dodatek w wys.: 2 000 zł,

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, czyli źródeł ogrzewania, które należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia po zainstalowaniu.

Zgonie z art. 24 ust.1-7 cyt. ustawy, przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe);

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Natomiast gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz tym, które złożyły wniosek o wypłatę tego dodatku.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 30 listopada 2022 r.  Wnioski złożone po 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 27/09/2022 11:56 319 KB 729