Nowy nabór „Gmina Brzozie łapie deszcz” na rok 2023

plakat 2023

Poznaj zasady i tryb postępowania w procesie ubiegania się o dotację w ramach programu „Gmina Brzozie łapie deszcz”.

Program ma na celu utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie Gminy Brzozie. Dotacja przyznana zostanie mieszkańcom, na zadania służące ochronie środowiska i zasobów wodnych związanych z budową systemów deszczowych – do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.
Wnioski o udzielenie dotacji można składać od 4 maja do 30 września 2023 r.
Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XV/105/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 kwietnia 2020 r. https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=7674
Tryb postępowania:
– złożenie wniosku o przyznanie dotacji,
– podpisanie umowy ze wskazanym terminem realizacji,
– wykonanie instalacji przez wnioskodawcę,
– złożenie wniosku o rozliczenie dotacji.
W ramach programu można m.in.:
– założyć ogród deszczowy w pojemniku albo w gruncie,
– wybudować muldę lub studnię chłonną czy podziemny zbiornik na wodę opadową,
– postawić naziemny wolnostojący zbiornik na wodę opadową z dachu.
Po złożeniu wniosku będzie można ubiegać się o sfinansowanie 100% (udokumentowanych i zweryfikowanych przez gminę) wydatków związanych z realizacją zadania, maksymalnie 2 tys. zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do terenu objętego zadaniem.
Wnioski będzie można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, pok. Nr 8.
Kryterium decydującym o przyznaniu dotacji jest kolejność zgłoszeń.
Pobierz wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami znajdującymi się stronie BIP: https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/nowy-nabor-do-gminnego-programu-dotacyjnego-gmina-brzozie-lapie-deszcz-w-2023-r/