Ogłoszenie o naborze wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku

Plakat

Wójt Gminy Brzozie realizując założenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzozie na lata 2013-2032” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku.

Termin składania wniosków: od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, pok. nr 7

Formularz wniosku o dofinansowanie dostępny jest pod niniejszym ogłoszeniem oraz na stronie www.brzozie.pl w zakładce „Nabór wniosków na usuwanie azbestu”, a także w wersji papierowej u sołtysa danej miejscowości oraz w Urzędzie Gminy w Brzoziu w pok. nr 7.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Brzozie, ujętej w inwentaryzacji obiektów zawierających azbest w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzozie na lata 2013-2032”.

W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji eternitu.

Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Gminy w Brzoziu, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Pomoc finansowa nie obejmuje zwrotu kosztów już poniesionych związanych ze zdemontowaniem wyrobów zawierających azbest, które zostaną zgłoszone do odebrania i do unieszkodliwienia.

Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brzozie nie pokrywa kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

W przypadku składania wniosku obejmującego demontaż wyrobów zawierających azbest, prace związane z wymianą pokrycia dachowego mogą podlegać obowiązkowi zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Brodnicy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz w niektórych przypadkach dodatkowo uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Stosowne informacje na ten temat wnioskodawcy mogą uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18.

W przypadku wniosku obejmującego demontaż, jeżeli wnioskodawca posiada zgłoszenie robót/decyzję o pozwolenie na budowę (lub uzgodnienie z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) powinien je dołączyć do składanego wniosku.

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na jego usunięcie.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 r.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Brzozie można uzyskać pod nr tel. 56 49 12 916.

Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w roku 2020