Ogłoszenie o naborze wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2023 roku

Likwidacja Azbestu plakat

Wójt Gminy Brzozie realizując założenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzozie na lata 2013-2032” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2023 roku.
Termin składania wniosków: od 8 lutego do 17 marca 2023 r.
Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, pok. nr 7
Formularz wniosku o dostępny jest pod niniejszym ogłoszeniem oraz na stronie www.brzozie.pl w zakładce Dokumenty do pobrania, a także w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Brzoziu w pok. nr 7.
O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Brzozie, ujętej w inwentaryzacji obiektów zawierających azbest w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzozie na lata 2013-2032”.
W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji eternitu.
Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Gminy Brzozie.
Pomoc finansowa nie obejmuje zwrotu kosztów już poniesionych związanych ze zdemontowaniem wyrobów zawierających azbest, które zostaną zgłoszone do odebrania i do unieszkodliwienia.
Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzozie nie pokrywa kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.
W przypadku składania wniosku obejmującego demontaż wyrobów zawierających azbest, prace związane z wymianą pokrycia dachowego mogą podlegać obowiązkowi zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Brodnicy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz w niektórych przypadkach dodatkowo uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Stosowne informacje na ten temat wnioskodawcy mogą uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18.
W przypadku wniosku obejmującego demontaż, jeżeli wnioskodawca posiada zgłoszenie robót/decyzję o pozwolenie na budowę (lub uzgodnienie z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) powinien je dołączyć do składanego wniosku.
Zachęcamy mieszkańców naszej gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na jego usunięcie.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 r.
Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Brzozie można uzyskać pod nr tel. 56 49 12 917.