Ogłoszenie Wójta Gminy Brzozie w sprawie przewozów door-to-door

samochód do przewozu osób niepełnosprawnych - door-to-door

Wójt Gminy Brzozie – Pani Danuta Kędziorska – Cieszyńska  informuje, że od 01 września 2021 r. dla mieszkańców Gminy Brzozie w wieku powyżej 18 lat, wykazujących potrzebę wsparcia w zakresie mobilności, spełniających jedną z wymienionych przesłanek:

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument;
 • poruszanie się na wózku inwalidzkim lub o kulach;
 • nie posiadają orzeczenia ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną możliwości poruszania się;
 • osoby niewidome i słabowidzące;
 • osoby głuche i słabosłyszące;

zostaną uruchomione bezpłatne usługi transportowe door-to-door. 

Cel przejazdu  w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną lub zdrowotną osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 

Przewóz wykonywany będzie  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia usługi przewozu door-to-door  można dokonywać od 01 września 2021 r.:

 • telefoniczne, pod numer 56 49 129 24, w godzinach pracy urzędu;
 • drogą mailową, na adres gops@brzozie.pl;
 • poprzez aplikację internetową do zamawiania przewozów pod adresem: www.przewozy.brzozie.pl
 • osobiście w siedzibie urzędu pokój nr 5.

W celu skorzystania z usługi należy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • zapoznać się z regulaminem świadczenia usług transportowych door-to-door  dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy  Brzozie

Zasięg terytorialny usługi transportowej door-to-door obejmuje obszar Gminy Brzozie i powiatu brodnickiego  oraz obszary poza terenem powiatu brodnickiego, położone w promieniu 60 km liczonych od siedziby Gminy Brzozie.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie  świadczenia usług transportu door-to-door na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brzoziu: www.brzozie.pl, w zakładce bezpłatne przewozy door-to-door.

 1. Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Brzozie wraz z załącznikami
 2. Aplikacja do zamawiania przewozów
 3. Instrukcja obsługi aplikacji Door-to-door