Opłata za odpady komunalne od 1.02.2019

śmieci, butelki plastikowe, recyckling

W związku z podniesieniem przez wykonawcę kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i brakiem możliwości sfinansowania tego systemu z środków finansowych pochodzących z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy, wynikła potrzeba podniesienia stawki dotychczasowej opłaty.

W celu utworzenia bardziej sprawiedliwego ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami postanowiono rozszerzyć sposób ponoszenia opłaty   z „gospodarstwa czteroosobowego lub większego” do „gospodarstwa ośmioosobowego lub większego”.

Od dnia 01 lutego 2019 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

RODZAJ GOSPODARSTWA SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 

JEDNOOSOBOWE

 

12,00 zł

 

19,00 zł

 

DWUOSOBOWE

 

24,00 zł

 

38,00 zł

 

TRZYOSOBOWE

 

34,00 zł

 

54,00 zł

 

CZTEROOSOBOWE

 

40,00 zł

 

68,00 zł

 

PIĘCIOOSOBOWE

 

45,00 zł

 

80,00 zł

 

SZEŚCIOOSOBOWE

 

48,00 zł

 

90,00 zł

 

SIEDMIOOSOBOWE

 

56,00 zł

 

105,00 zł

 

OŚMIOOSOBOWE I WIĘCEJ

 

64,00 zł

 

120,00 zł

 

Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Brzozie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6 o niniejszej ustawy w razie niezłożenia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Brzozie określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane i uzasadnione szacunki.