Program dotacyjny „Gmina Brzozie łapie deszcz 2021”

deszczówka

Program ma na celu utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie Gminy Brzozie. Dotacja przyznana zostanie mieszkańcom, na zadania służące ochronie środowiska i zasobów wodnych związanych z budową systemów deszczowych – do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 30 września 2021 r.

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XV/105/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Tryb postępowania:

  • złożenie wniosku o przyznanie dotacji,
  • podpisanie umowy ze wskazanym terminem realizacji,
  • wykonanie instalacji przez wnioskodawcę,
  • złożenie wniosku o rozliczenie dotacji.

W ramach programu można m.in.:

  • założyć ogród deszczowy w pojemniku albo w gruncie,
  • wybudować muldę lub studnię chłonną czy podziemny zbiornik na wodę opadową,
  • postawić naziemny wolnostojący zbiornik na wodę opadową z dachu.

Po złożeniu wniosku będzie można ubiegać się o sfinansowanie 100% (udokumentowanych i zweryfikowanych przez gminę) wydatków związanych z realizacją zadania, maksymalnie 2 tys. zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do terenu objętego zadaniem.

Wnioski będzie można składać w sekretariacie w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, pok. 8.

Kryterium decydującym o przyznaniu dotacji jest kolejność zgłoszeń.

Pobierz wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (poniżej). 

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Plakat gmina brzozie łapie deszcz 2021 13/04/2021 07:16 25 KB 1640
doc Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wody 2020 13/04/2021 07:16 38 KB 1570
doc Wzór 1 Gmina Brzozie łapie deszcz Wniosek o udzielenie dotacji 2021 13/04/2021 07:16 32 KB 1622
doc Wzór 2 Gmina Brzozie łapie deszcz Oświadczenie 2021 13/04/2021 07:16 34 KB 1572
doc Wzór 7 Gmina Brzozie łapie deszcz Pełnomocnictwo 2021 13/04/2021 07:16 26 KB 1688