Program „Gmina Brzozie łapie deszcz” na rok 2024

Plakat gmina brzozie lapie deszcz 2024

Poznaj zasady i tryb postępowania w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Gmina Brzozie łapie deszcz”.

Program ma na celu utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie Gminy Brzozie. Dofinansowanie przyznane zostanie mieszkańcom, na zadania służące ochronie środowiska i zasobów wodnych związanych z budową systemów deszczowych – do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.

Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać od 4 marca do 30 września 2024 r. lub do wyczerpania środków.

Zasady udzielania dofinansowania określa Uchwała Nr XV/105/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Tryb postępowania:

  • złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania,
  • podpisanie umowy ze wskazanym terminem realizacji,
  • wykonanie instalacji przez wnioskodawcę,
  • złożenie wniosku o rozliczenie dofinansowania.

W ramach programu można m.in.:

  • założyć ogród deszczowy w pojemniku albo w gruncie,
  • wybudować muldę lub studnię chłonną czy podziemny zbiornik na wodę opadową,
  • postawić naziemny wolnostojący zbiornik na wodę opadową z dachu.

Po złożeniu wniosku będzie można ubiegać się o sfinansowanie 100% (udokumentowanych i zweryfikowanych przez gminę) wydatków związanych z realizacją zadania, maksymalnie 2 tys. zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do terenu objętego zadaniem.

Wnioski będzie można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, pok. Nr 8.

Kryterium decydującym o przyznaniu dotacji jest kolejność zgłoszeń.

Pobierz wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

Plakat gmina brzozie lapie deszcz 2024