PSZOK – wrzesień 2023

pojemnik na smieci ze szklanymi workami i starym telewizorem na podlodze 617744 418

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zbiórka selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Brzozie odbędzie się za budynkiem Urzędu Gminy Brzozie dnia 28.09.2023r. w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz dnia 29.09.2023 r. w godzinach od 7.00 do 15.00.

Oddający odpady obowiązani są do okazania dowodu osobistego.

PSZOK zapewnia przyjmowanie:
• papier
• szkło
• tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
• odpady niebezpieczne
• przeterminowane leki i chemikalia
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
• zużyte baterie i akumulatory
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• odpady wielkogabarytowe
• zużyte opony
• odpady budowlane i rozbiórkowe
• odpady tekstyliów i odzieży
• odpady niebezpieczne

PSZOK – czego nie przyjmuje?
Punkt odbioru odpadów nie przyjmuje przede wszystkim takich śmieci, których rodzaj i/lub ilość wskazują, że powstały w konsekwencji prowadzenia działalności gospodarczej. Tutaj stosuje się inne przepisy. To dlatego PSZOK nie odbierze np. odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z prac prowadzonych na zlecenie właściciela nieruchomości na terenach zielonych stanowiących części wspólne nieruchomości.

Tego jeszcze nie zostawimy w PSZOK-u:
• niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
• materiałów zawierających azbest,
• papy i styropianu budowlanego,
• odpadów w uszkodzonych opakowaniach, które powodują wyciekanie substancji znajdującej się wewnątrz,
• odpadów po środkach chemicznych stosowanych w rolnictwie (folii, zbiorników po opryskach)
• części samochodowych

Odpady dostarczane do Punktu powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Brzozie.