Regionalny Program Operacyjny na aktywizację środowisk zagrożonych

RPO kujawsko-pomorskie

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym będą ostatecznymi beneficjentami środków, które zostaną rozdysponowane w aktualnych konkursach w ramach RPO.

Trwają nabory wniosków o dofinansowanie tego typu przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz lokalnych grup działania (LGD).

– Ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, brak wykształcenia, czy otoczenie obciążone problemami nałogów i przemocy – to główne czynniki, które utrudniają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym zarezerwowaliśmy specjalne środki na wspieranie działań instytucji i organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i ich rodzinami. Zachęcam do sięgania po to wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W jednym z aktualnych konkursów (w ramach ZIT) o wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu lokalnego i ich wyspecjalizowane w tego rodzaju interwencji społecznej instytucje. Pomoc trafi na zindywidualizowane i kompleksowe działania o charakterze indywidulanym, rodzinnym i środowiskowym umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy. Efektem realizacji przedsięwzięć będą konkretne rezultaty, wyrażone między innymi w liczbie osób, które po zakończeniu programu znajdą zatrudnienie lub zdobędą nowe kwalifikacje. Do rozdysponowania jest blisko 7 milionów złotych. Nabór wniosków potrwa do 17 listopada.

Wsparcie z RPO na realizację działań związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymają też lokalne grupy działania (LGD), czyli działające w całym regionie partnerstwa tworzone przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. W aktualnym naborze wniosków LGD mogą ubiegać się o środki, które trafią na działalność: klubów samopomocy, świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, klubów pracy, aktywizację społeczno-zawodową, organizację usług wzajemnościowych i samopomocowych, przygotowanie innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

W puli jest blisko 87 milionów złotych. Nabór rozpoczął się 31 sierpnia i potrwa do 31 grudnia.
(wind)