Regulamin gminnego konkursu na nazwę autobusu szkolnego

autobus szkolny

Regulamin gminnego konkursu na nazwę autobusu szkolnego

§1 Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu na nazwę szkolnego autobusu zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina Brzozie z siedzibą 87-313 Brzozie 50.
 2. Zaproponowana nazwa powinna spełniać następujące kryteria:
 • może składać się maksymalnie z dwóch wyrazów,
 • nazwa powinna być oryginalna, nigdy wcześniej niestosowana,
 • nie może zawierać obraźliwych słów
 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję nazwy.
 2. Każda szkoła zgłasza dwie propozycje .

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Brzozie.
 2. Każda ze szkół dostarcza do Urzędu Gminy w Brzoziu ( pokój nr 8) po dwie propozycje nazwy, wybrane w głosowaniu, przez większość uczniów szkoły podstawowej, do której uczęszcza uczeń.
 3. Do siedziby organizatora, szkolni koordynatorzy konkursu, dostarczają następujący formularz zgłoszeniowy zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania i e-mail uczestnika, nr telefonu kontaktowego oraz proponowaną nazwę Załącznik nr 1. Dołączyć należy także zgodę rodzica ucznia na udział w konkursie oraz oświadczenie rodzica w zakresie praw autorskich Załącznik nr 2.
 4. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę praw do otrzymania nagrody.

§3 Przebieg Konkursu

 1. Przebieg konkursu przedstawia się następująco:
 2. a) Etap I — polega na wyborze przez Szkolne Komisje Konkursowe maksymalnie 6 najciekawszych proponowanych, po dwie z każdej szkoły
 3. b) Etap II — internauci dokonają głosowania w ankiecie na portalu społecznościowym

§4 Nagrody

 1. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano atrakcyjną nagrodę.

§5 Termin przeprowadzenia konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
  1. do dnia 25.09.2019 r. – składanie propozycji nazw przez szkoły
  2. od dnia 26.09.2019 r. do 07.10.2019r— głosowanie internautów
  3. planowana data ogłoszenia wyników — 08.10.2019 r.
 2. Uwaga! Powyższe terminy mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie: https://brzozie.pl/
 4. Laureat konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagrody zostanie powiadomiony odrębnie.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników konkursu określone są wyłącznie w regulaminie.
 2. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej          https://brzozie.pl/