RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE – MAMA 4 PLUS

Ręce

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Świadczenie może być przyznane:

 • Matce, która:
  • urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci;
  • osiągnęła wiek wynoszący co najmniej 60 lat;
  • nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania (może posiadać emeryturę/rentę w kwocie niższej od najniższej emerytury, tj. 1100 zł brutto).
 • Ojcu, który:
  • wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci, albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę;
  • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 65 lat;
  • nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Jak i gdzie ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Rodzicielskie świadczenia uzupełniające będzie przyznawał:

 • Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jeżeli wnioskodawca posiada okres ubezpieczenia społecznego rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z ZUS.

Rodzicielskie świadczenia uzupełniające przyznawane będą na wniosek, do którego należy dołączyć:

 • Akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej na dzieckiem;
 • Informacje o numerach PESEL dzieci;
 • Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej;
 • Inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Bliższe informacje na temat rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej KRUS/ZUS.