Rozwój w rękach lokalnych społeczności

Dzisiaj (19 maja) na Toruńskich Jordankach odbyła się uroczystość podpisania umów o warunkach i sposobie realizacji 28 lokalnych strategii przygotowanych przez lokalne grupy działania. W ceremonii wzięli udział marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz przedstawiciele wszystkich LGD.

Do zadań lokalnych grup będzie teraz należało przygotowanie i przeprowadzenie naborów wniosków o wsparcie we wskazanych w strategiach obszarach. Lokalne grupy działania będą też wspierać wnioskodawców w przygotowywaniu dokumentacji i aplikowaniu o środki.

Środki, którymi dysponują LGD trafią między innymi na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców, w tym tworzenie klubów samopomocy i świetlic środowiskowych oraz wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Społeczności lokalne na terenach wiejskich i miast do 20 tysięcy mieszkańców, które dysponują większą pulą środków od ich odpowiedników w większych miastach, mogą także liczyć na dofinansowanie inwestycji przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej, rozbudowy publicznej infrastruktury i wsparcie działalności przedsiębiorstw, w tym inkubatorów przedsiębiorczości.

Jest w tym także szansa dla Brzozia. Otóż Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” obejmująca gminy Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno otrzyma ponad 5,7 ml euro na tworzenie nowych przedsiębiorstw, modernizację obiektów infrastruktury turystycznej, zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury.

(wind)