Rusza program dofinansowania do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Brzozie

kot i pies

Informujemy, że Gmina Brzozie uruchomiła program dofinansowania do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich.

Dofinansowanie przysługuje właścicielom zwierząt zamieszkującym na stałe na terenie gminy Brzozie. Wartość dofinansowania wynosi 50% kosztów zabiegu, ale nie więcej niż 100 zł brutto na jedno zwierzę. Właściciel zwierzęcia może otrzymać dofinansowanie
na zabieg sterylizacji/kastracji psa/kota w ilości maksymalnie dwóch sztuk zwierząt rocznie.

Zabiegi można wykonać w Przychodni Weterynaryjnej ,,4 Łapy s.c.’’ z siedzibą
przy ul. Waryńskiego 2, 87-300 Brodnica, z którą Gmina ma podpisaną umowę.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest pozytywne rozpatrzenie wniosku
przez Wójta  Gminy Brzozie oraz łączne spełnienie poniższych warunków:

  1. a) należy złożyć wniosek na druku stanowiącym załącznik do regulaminu;
  2. b) właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości, książeczki zdrowia zwierzęcia, rodowodu lub paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego prawo
    do zwierzęcia;
  3. c) właściciel psa/suki zobowiązany jest przedstawić ważne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Termin składania wniosków: od 10 czerwca 2021 r. do 31 października 2021 r.
lub do dnia ogłoszenia o zakończeniu akcji.

Ilość środków przeznaczonych na ten cel jest ograniczona, w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Brzoziu, pok. nr 7.

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzozie w 2021 roku przyjętego Uchwałą Nr XXI/144/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 10 marca 2021 r.

Zasady udzielania dofinansowania określa Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Brzozie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Brzozie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich oraz zasad sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z ternu Gminy Brzozie.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Brzoziu, pok. nr 7, tel. 56 49 12 916