Sesja Rady Gminy Brzozie

Wśród wielu uchwał związanych z gospodarką gminy, finansami i podatkami, przyjęto również tzw. uchwałę śmieciową.

Gospodarka odpadami komunalnymi, przyjęta w formie uchwały, stała się pretekstem do zwołania zebrania mieszkańców gminy Brzozie, którzy kilka tygodni temu wyrazili swoją dezaprobatę. Pomysł uporządkowania spraw komunalnych nie jest akurat dziełem samorządowców z Brzozia, ale pochodną ustaleń rządu, aby zagadnienie to ujęto zgodnie ze standardami europejskimi.

Wówczas, kilka tygodni temu, mieszkańcy uznali, że nie wszystko im wiadomo w sprawie opłat, wywozu i selekcji śmieci, wyboru firmy, która zajmie się w Brzoziu wywozem śmieci. Ustalono zatem, aby jednak coś zmienić, wycofać się z poprzednio przyjętej uchwały i podjąć nową. Temat konsultowano na wsiach, w sołectwach, a wnioskami zajęły się komisje samorządu.

W ten sposób zrodził się nowy projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedstawiono go podczas ostatniej sesji Rady Gminy 20 marca br. i poddano pod głosowanie. Uchwała Nr XIX/111/2013 z dnia 20 marca 2013 r. została przyjęta. Czytamy w niej m.in. “ustala się, ze opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie naliczana od gospodarstwa domowego (…)Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia”

Traci moc uchwała Nr XVII/95/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody  ustalania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca/Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz.3113/.

W połączeniu z tą uchwała podjęto kolejną dotyczącą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Również ten projekt uchwały został przyjęty przez radnych Brzozia.

W tych też sprawach padły ważne głosy, gdy przewodniczący samorządu Kazimierz Leśniewski odczytał punkt programu sesji: wolne wnioski i zapytania. Mieszkańców, którzy przybyli na sesję interesowała kwestia przetargu na wywóz śmieci, jaka to będzie firma, jakie stawki przedstawi, kto wybierze firmę itd., jak będzie wyglądała selekcja śmieci, jak poradzić sobie np. ze starymi akumulatorami, jak będzie wyglądał wywóz sprzętu wielkogabarytowego? Sprawy ważne, choć bardzo szczegółowe.

Był też głos poza tematem głównym.

Zbigniew Raniszewski, jeden z przybyłych na sesję otwartą dla każdego, uznał, iż Wójt złożył fałszywe oświadczenie w sprawie kanalizacji wsi Wielki Głęboczek, padły słowa o kłamstwie, także pod adresem radnych, członków komisji rewizyjnej i że sprawę kieruje do CBA, do prokuratury, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Sądu Administracyjnego. Twierdzi, że CBA przeprowadziła już pierwsze przesłuchania? Przewodniczący Kazimierz Leśniewski kilkakrotnie upominał – szczególnie w sposobie zwracania się Zbigniewa Raniszewskiego do radnych – iż nie jest to przesłuchanie, że radni nie zasługują na takie traktowanie. Bezskutecznie.

W dalszej części sesji Pan Krzysztof Fraszka podjął również kwestię wysokości wynagrodzenia Wójta, nawet jego samopoczucia  oraz wysokości diety radnych, kosztów utrzymania radcy prawnego?

Małostkowość, zawiść, populizm czy nawet niezrozumienie tematu wzięły górę nad merytoryczną oceną działalności administracji samorządowej, radnych gminy.

(wind)