Subkonto ZUS – zasady podziału i dziedziczenia

zus02 700

 W razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, zgromadzone na nim środki są dzielone i transferowane na osoby uprawnione. Tak, jak to się dzieje w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym (OFE). Co należy zrobić, by wskazać osobę do dziedziczenia środków z naszego subkonta i jak otrzymać te środki po zmarłym – o tym w informacji prasowej ZUS.

Subkonto w ZUS, bez członkostwa w OFE

Jeśli ktoś ma subkonto w ZUS, to może wskazać osoby uprawnione do zapisanych na nim środków po jego śmierci. W dowolnym momencie może też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję.

ZUS informuje osobę ubezpieczoną, który nie zawarła umowy z OFE, o tym, że musi ona złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych między nią a jej współmałżonkiem. Może także wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jej śmierci. Warto z tego skorzystać. Jeśli nie ma takiego wskazania, wówczas środki zapisane na subkoncie wchodzą do masy spadkowej.

W przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, ZUS – na podstawie jej wskazania – informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie tej zmarłej osoby o tym, że mogą one złożyć wniosek o wypłatę. Robi to mimo że przepisy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku – wyjaśniła dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS Ewa Kosowska.

Podział środków na subkoncie następuje na podstawie oświadczenia i wskazania, które złożyła osoba ubezpieczona, oraz na podstawie wniosku osoby uprawnionej do tych środków.

Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, są przekazywane osobom wskazanym przez zmarłego. Jeśli nie ma takich osób, wówczas wchodzą w skład spadku.

Aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS, nie trzeba korzystać z pośredników (firm). Wystarczy przyjść do placówki i złożyć odpowiedni wniosek. Formularze dotyczące subkonta są dostępne na stronie ZUS.

Subkonto w ZUS i członkostwo w OFE

Jeśli ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, wskazanie osób uprawnionych do środków zapisanych na rachunku w OFE i subkoncie w ZUS powinien złożyć w OFE.

Podział środków po jego śmierci rozpoczyna się w funduszu emerytalnym. Oznacza to, że osoba do nich uprawniona musi w pierwszej kolejności złożyć stosowny wniosek do właściwego OFE. Wtedy może otrzymać należne środki.

OFE ma obowiązek zawiadomić ZUS o:

  • osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w OFE w razie śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto,
  • udziale tych osób w środkach zgromadzonych na rachunku w OFE,

w ciągu 14 dni od momentu podziału.

Podział środków na subkoncie w ZUS jest zatem konsekwencją podziału składek zgromadzonych w OFE. Po wpłynięciu zawiadomienia z OFE, ZUS ma 3 miesiące na podzielenie i wypłatę środków zapisanych na subkoncie zmarłej osoby ubezpieczonej.