Umowa na przebudowę drogi nr 080314C Brzozie – gr. gminy – Brzozie Lubawskie podpisana

Podpisanie umowy na przebudowę drogi

Dziś w Urzędzie Gminy w Brzoziu Pani Wójt Danuta Kędziorska–Cieszyńska przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Gminy – Ewy Piotrowicz podpisała umowę na wykonanie robót drogowych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080314C Brzozie – gr. gminy – Brzozie Lubawskie na odcinku od km 0+000 km 0+962 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1806C” z Wykonawcą wyłonionym w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego – TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Przemysława Barczyńskiego. Kwota inwestycji: 576 657,48 zł. Brutto, termin zakończenia robót: 30 wrzesień 2020 roku.