Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Ptasia grypa

W dniu 6 lutego 2023 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy wydał Rozporządzenie nr 1/2023 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brodnickiego, w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby  w Gwiździnach na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski .

 W związku z powyższym za obszar zagrożony grypą ptaków zostały uznane miejscowości znajdujące się na terenie Gminy Brzozie:
 Mały Głęboczek, Wielki Głęboczek, Brzozie, Janówko, Zembrze, Sugajno, Wielkie Leźno.

 

Na obszarze zagrożonym grypą ptaków nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach i innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogą zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;
 • posiadaczowi ptaków:
  – prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,
  – oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
  – przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
  – stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu,
  – przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
  – niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 •  przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że właściwy miejscowy powiatowy
  lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie, przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
 • organizowania polowań na ptaki łowne.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Brodnica pismo obszary HPAI 08/02/2023 08:32 137 KB 758
pdf zał. 1 Roz. PLW w Brodnicy nr 12023 08/02/2023 08:32 120 KB 730
pdf zał. 2 ulotka -zasady_bioasekuracji 08/02/2023 08:32 5 MB 873