Ważne: Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA logo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, zwraca się z prośbą o pilne przekazanie mieszkańcom Państwa Gminy niżej podanych informacji na temat obowiązujących przepisów związanych z utrzymaniem zjazdów z dróg publicznych na grunty przyległe do drogi:

  1. zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację bądź przebudowę zjazdu;
  2. art. 30 cytowanej wyżej ustawy stanowi, że utrzymywanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to m. in. obowiązek naprawy nawierzchni, oczyszczania rur przepustu pod zjazdem, w celu zapewnienia jego drożności. Brak prawidłowego i systematycznego oczyszczania przepustów jest powodem tworzenia się zastoisk wodnych, co wpływa negatywnie nie tylko na korpus drogi, ale również na konstrukcję zjazdów i tereny przylegające do drogi;
  3. utrzymanie drożności przepustów pod zjazdami z dróg krajowych na drogi gminne, należy do właściwego terenowo Urzędu Gminy;
  4. rowy przydrożne są przeznaczone wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego. Zgodnie z art, 39 ust, 1 pkt 9 wyżej cyt. ustawy, zabrania się odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub nawierzchnię drogi;
  5. do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z terenu nieruchomości służą urządzenia melioracyjne, Należą do nich m.in. rowy melioracyjne, drenowania i rurociągi. Ich zadaniem jest regulacja stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy – art. 195 i 197 ustawy Prawo wodne;
  6. zgodnie z art. 199 wyżej cytowanej ustawy Prawo wodne, wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów. W ich kompetencji leży również utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych (art. 205);
  7. utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz z przepustami pod drogą należy do zarządcy danej drogi.

Jednocześnie informujemy, że podczas objazdów kontrolnych dróg krajowych, stwierdzamy wiele nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym zjazdów jak i drożnością znajdujących się pod nimi przepustów. W związku z powyższym, za Państwa pośrednictwem, zwracamy się z prośbą do mieszkańców o dokonanie pilnego przeglądu stanu technicznego zjazdów, w tym również przepustów pod zjazdami na swoje działki, Brak swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych prowadzi do powstawania groźnych zastoisk.

O ile sytuacja nie ulegnie poprawie, zmuszeni będziemy do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania obowiązków przez upoważnione do tego organy. Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 821 ze zm.) “kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

Rafał Grzejda
Kierownik Rejonu