Wnioski o pomoc żywnościową

jedzenie

W związku z przystąpieniem Gminy Brzozie do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzoziu od dnia 05.06.2023 r. do 12.06.2023 r. przyjmowane są wnioski o wydanie skierowania  do otrzymania pomocy żywnościowej.

Aby otrzymać pomoc należy spełniać następujące warunki:

spełnić kryterium dochodowe wynoszące 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie i jednocześnie spełnić występujące w rodzinie przesłanki kwalifikujące do otrzymania pomocy społecznej wymienione w art. 7 pkt 2-15, tj:

 1. a) sieroctwa;
 2. b) bezdomności;
 3. c) bezrobocia;
 4. d) niepełnosprawności;
 5. e) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 6. f) przemocy w rodzinie;
 7. g) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 8. h) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. i) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. j) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 11. k) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 12. l) alkoholizmu lub narkomanii;

ł) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 1. m) klęski żywiołowej lub ekologicznej

Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 poz. 901 ze zm.)  lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzoziu, pokój nr 5 wraz z kompletem dokumentów poświadczających dochód netto osoby/rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. maja 2023 r. oraz wystąpienie przesłanki kwalifikującej do korzystania z pomocy społecznej.