Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

1920x810

Od lat rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie, zadrzewianie oraz zwiększanie bioróżnorodności prywatnych lasów. Nowością jest zakładanie systemów rolno-leśnych. W tym roku, w porównaniu do PROW 2014-2020, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadzono wiele korzystnych zmian. Beneficjenci mogą liczyć m.in. na zwiększone stawki płatności.
Termin naboru i sposób składania wniosku
Nabór na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe trwa od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku. Wsparcie przyznawane jest w ramach następujących interwencji:
– zalesianie gruntów rolnych,
– tworzenie zadrzewień śródpolnych,
– zakładanie systemów rolno-leśnych,
– zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.
We wniosku można zaznaczyć, jakie rodzaje wsparcia nas interesują. Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, interwencje obejmują:
– zalesianie – wykonanie zalesienia oraz jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia,
– zadrzewienie – tworzenie zadrzewienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m,
– zakładanie systemów rolno-leśnych – założenie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem, na gruntach tworzących zwarty obszar, na którym drzewa lub krzewy zostaną posadzone,
– zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych – realizację inwestycji wraz z ochroną przed zniszczeniem w lasach prywatnych, na gruntach objętych planem inwestycji.

W przypadku systemów rolno-leśnych na gruncie musi być prowadzona działalność rolnicza, zakładanie ich ma formę jednego/dwóch rzędów oddalonych od kolejnych nasadzeń w formie jednego lub dwóch rzędów o co najmniej 10 metrów i nie więcej niż 30 metrów – w przypadku gruntów ornych; wskazana odległość to co najmniej 3 metry od siebie.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-lesne-lub-zadrzewieniowe2