Wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej dorzecza Drwęcy

Drweca

Zarząd Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy przyjął projekt regulaminu wsparcia finansowego rozwoju infrastruktury dorzecza Drwęcy. Projekt ten stanowi załącznik do uchwały, która rozpatrywana będzie na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, na początku przyszłego roku. Dotyczy on reguł, które zostaną zastosowane w celu dofinansowania inicjatyw infrastrukturalnych służących turystyce.

Projekt regulaminu określa zasady wsparcia finansowego inicjatyw związanych z budową, przebudową lub remontem infrastruktury turystycznej. Dotyczy on także zakupu wyposażenia związanego z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i turystycznych Drwęcy i jej dopływów, w tym działań promujących dorzecze.

Zgodnie z założeniami projektu, podmiotem finansującym jest Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z siedzibą w Brodnicy. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: jednostki samorządu terytorialnego będące członkami stowarzyszenia oraz ich związki, stowarzyszenia oraz partnerstwa.

Pierwszeństwo przy udzielaniu dofinansowania będą miały przedsięwzięcia w miejscach, w których nie istnieje jeszcze podobna infrastruktura turystyczna. Wysokość dofinansowania nie mogłaby przekroczyć połowy kosztów kwalifikowanych oraz kwoty 20 tys. złotych.

Na początku roku regulamin jako załącznik do uchwały trafi pod obrady Walnego Zebrania członków stowarzyszenia. Jeśli zostanie uchwalony, wejdzie w życie i będzie możliwe zawieranie umów na dofinansowanie.