Wsparcie z RPO: infrastruktura, zdrowie, edukacja

Fundusze Europejskie - Program Regionalny - logo

Infrastruktura komunikacyjna

Wkrótce ruszą nabory wniosków w konkursach o dofinansowanie inwestycji związanych z rozbudową sieci drogowej oraz transportu publicznego. Samorządy lokalne lub partnerstwa publiczno-prywatne (miasta prezydenckie wyłącznie w partnerstwach z innymi samorządami lokalnymi) mogą się ubiegać o prawie 50 milionów złotych dofinansowania na budowę, przebudowę lub modernizację dróg lokalnych, węzłów i skrzyżowań, a także inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kolejne ponad 50 milionów złotych przeznaczymy na budowę parkingów typu park & ride, czyli centrów przesiadkowych dla kierowców korzystających z komunikacji miejskiej. W konkursie z zakresu rozwoju infrastruktury tramwajowej można pozyskać wsparcie na zakup taboru, budowę i przebudowę torów, zajezdni i przystanków, tworzenie systemów zarządzania ruchem oraz inne zadania przyczyniające się do ograniczenia ruchu samochodów w miastach – w puli jest 69 milionów złotych.

Inwestycje w służbie zdrowia

Przed nami nabór wniosków o wsparcie na modernizację energetyczną szpitali powiatowych, w którym do rozdysponowania jest 4,3 miliona złotych. Szpitale wojewódzkie mogą się natomiast ubiegać o pieniądze na inwestycje, których efektem będzie poprawa dostępności leczenia i zaawansowanej diagnostyki chorób układu krążenia, układu oddechowego i narządu ruchu oraz nowotworów i chorób psychicznych, a także ginekologii, położnictwa, neonatologii i pediatrii – w puli jest 5 milionów złotych. W innym naborze wniosków o wsparcie mogą wnioskować ośrodki opieki paliatywnej i długoterminowej, a także podmioty planujące stworzyć takie ośrodki w powiatach, w których tego rodzaju instytucje dotąd nie istnieją. Będą mogły sfinansować prace modernizacyjne i adaptacyjne, a także kupić sprzęt medyczny. W aktualnym naborze do ich dyspozycji jest 28 milionów złotych. Z końcem sierpnia ruszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów zakupowych wiejskich przychodni zdrowia. Aplikować mogą wszystkie tego rodzaju placówki, w tym praktykujący indywidualnie lekarze i pielęgniarki. Do podziału jest 6,5 miliona złotych.

Zdrowotne programy profilaktyczne

Pozostałe konkursy w dziedzinie służby zdrowia uruchomią fundusze na regionalne medyczne programy profilaktyczne na rzecz pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych, wczesnego wykrywania raka prostaty oraz wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dotkniętych nimi dzieci. O wsparcie mogą wnioskować wszystkie podmioty prowadzące działalność leczniczą. W puli trzech konkursów jest w sumie 70 milionów złotych.

Edukacja

Jeszcze w sierpniu rozpoczną się dwa nabory wniosków dotyczące projektów edukacyjnych skierowanych do osób dorosłych. W pierwszym dofinansowanie można będzie przeznaczyć na uruchomienie doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizację kursów zawodowych oraz innych form kształcenia ustawicznego – w puli jest 45 milionów złotych. W drugim naborze chodzi o podnoszenie kwalifikacji cyfrowych. Podmioty posiadające doświadczenie w tym zakresie mogą otrzymać wsparcie na organizację szkoleń i kursów informatycznych kończących się uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu. Do podziału jest ponad 26 milionów złotych. Wkrótce ruszy nabór wniosków o dofinansowanie rozbudowy infrastruktury edukacyjnej w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe – w ramach szkolnictwa specjalnego. Na ten cel trafi w sumie 21 milionów złotych.

Przedszkola i żłobki

Jesienią planowane jest ogłoszenie kolejnych 3 konkursów na dofinansowanie projektów z zakresu opieki nad dziećmi. W pierwszym z nich 8,6 miliona złotych wsparcia trafi na tworzenie nowych miejsc opieki dla maluchów do lat 3 w istniejących lub nowo tworzonych placówkach, np. żłobkach, klubach dziecięcych, czy w formie dziennych opiekunów. Pozostałe dwa nabory będą dotyczyć tworzenia nowych miejsc dla przedszkolaków, zakładania nowych przedszkoli, rozszerzania oferty tego typu placówek o dodatkowe zajęcia oraz doskonalenia umiejętności nauczycieli. Jeden z tych konkursów dotyczy projektów powiązanych z inwestycjamiprzedszkolnymi w ramach RPO. W sumie w puli jest 8,6 miliona złotych.

Biznes, badania i rozwój

Jednostki naukowe oraz konsorcja tego typu podmiotów z przedsiębiorstwami będą mogły wkrótce aplikować o dofinansowanie na rozwój publicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej, czyli budowę laboratoriów i zakup sprzętu służącego prowadzeniu badań naukowych. Do podziału jest 147 milionów złotych. Kolejne dwa nabory wniosków dotyczą rozwoju kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw. W pierwszym z nich 21 milionów złotych trafi na wsparcie działań instytucji otoczenia biznesu. W drugim samorządy terytorialne będą mogły mogą wnioskować o środki na realizację projektów promujących i wspierających przedsiębiorców w poszerzaniu działalności o rynki zagraniczne. Chodzi między innymi o udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych, nawiązywanie zagranicznych kontaktów gospodarczych oraz projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu. W puli jest 14,5 miliona złotych.

Inwestycje proekologiczne

Do końca sierpnia trwa nabór wniosków, w którym do dyspozycji są środki – blisko 3,2 mln złotych – na ochronę zasobów przyrodniczych. Będzie można uzyskać pieniądze m. in. na ochronę siedlisk i gatunków zagrożonych, tereny zielone, w tym parki i ogrody botaniczne, w miastach i na obszarach podmiejskich, tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych, a także działania edukacyjne. W innym planowanym konkursie podzielimy środki na tworzenie sieci elektroenergetycznych dedykowanych odnawialnym źródłom energii – w puli jest 22,6 miliona złotych.

(wind)