Zalecenia i zasady postępowania w odniesieniu do WILKA

b351cb72 042d 4802 bf95 349f16235297

W odniesieniu do sygnałów aktywności wilków w pobliżu zabudowań na terenie Gminy Brzozie informujemy, iż zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Ponadto wprowadzone zostały m.in. zakazy: umyślnego zabijania, umyślnego okaleczania lub chwytania, przetrzymywania, niszczenia lub uszkadzania nor i legowisk oraz umyślnego płoszenia lub niepokojenia.

Wilk chroniony jest także na mocy prawa europejskiego. Jest gatunkiem priorytetowym w „Dyrektywie siedliskowej” i przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, dla którego, w celu ochrony jego siedlisk bytowania, wyznacza się Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000.

Rozumiejąc obawy rolników, w kontekście ewentualnych ataków wilków na zwierzęta gospodarskie i wyrządzane szkody, tut. Urząd planuje wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zgodę na płoszenie wilka.

Wszystkich rolników, którzy chcieliby otrzymać zgodę na płoszenie wilka prosimy o zgłaszanie do tut. urzędu (e-mail: zulewska@brzozie.pl; tel.: 56 4912917) informacji określających położenie, numery i ilość działek na jakich  miałoby się odbywać płoszenie.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego populacja wilka występuje przede wszystkim w rejonie obszaru Natura 2000 – Wydmy Kotliny Toruńskiej PLH040041, Puszczy Bydgoskiej, Borów Tucholskich, a także innych kompleksów leśnych w Dolinie Noteci czy Pojezierza Brodnickiego.

Wilki, w tym szczególnie osobniki młode, wędrują czasem nawet na odległość kilkuset kilometrów, aby znaleźć partnera i miejsce na założenie grupy rodzicielskiej. Wędrując pomiędzy kompleksami leśnymi, przez poprzecinane drogami i ludzkimi osiedlami tereny, narażone są na wiele niebezpieczeństw, nierzadko stając się ofiarami kolizji drogowych.

Każdorazowo w sytuacji odnalezienia martwego wilka zawiadomić należy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (Załącznik – Arkusz zgłoszenia schwytania zabicia lub znalezienia zwierząt).

Najczęstszą przyczyną konfliktów na linii człowiek – wilk są szkody powodowane w pogłowiu zwierząt gospodarskich. Zdarzeń takich można jednak uniknąć, dzięki właściwej opiece nad inwentarzem oraz stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Stosując proste, a jednocześnie bardzo skuteczne w użyciu, fladry (cienkie sznury z przywieszonymi paskami czerwonego, zwiewnego materiału) oraz pastuchy elektryczne, którymi otacza się pastwiska. Opis metod ochrony inwentarza można znaleźć na stronie Stowarzyszenia dla Natury Wilk – https://www.polskiwilk.org.pl/.

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez wilki w województwie kujawsko-pomorskim, wypłacane są przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do której należy się zwrócić z wnioskiem w tej sprawie.

Z uwagi na możliwe zaniepokojenie mieszkańców lokalnych społeczności związane z obecnością wilków opracowane zostały zalecane działania dotyczące postępowania w takich przypadkach (Załącznik – Zalecane działania), jak również wskazówki dotyczące zachowania się na obszarach występowania dużych ssaków drapieżnych (Załącznik – Wskazówki). Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Potrzeby te obejmują również sprawy związane z bezpieczeństwem obywateli, dlatego też zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności spoczywa w głównej mierze na tym organie. Ponadto w przypadku zauważenia wilków, szczególnie zachowujących się w sposób nietypowy, zalecane jest powiadomienie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Aspekty prawne dotyczące zadań i możliwości podejmowania działań w odniesieniu do wilka, jako gatunku chronionego, zgodnie z kompetencjami posiadanymi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy są kompleksowo omówione w prezentacji (Załącznik – Prezentacja).

Należy pamiętać o tym, że wilk pełni bardzo ważną rolę w ekosystemach przyrodniczych. Polując na ssaki roślinożerne (jelenie, sarny, dziki) przyczynia się do ograniczenia szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych i leśnych. Poluje również na bobry przez co ogranicza populację tego gatunku i tym samym zmniejsza szkody wyrządzane przez bobry.

Telefony kontaktowe:

Szymon Kosmalski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska   

52 506 56 66 (Sekretariat)

512 020 831

Udzielanie zezwoleń w trybie art. 14 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (wyłącznie sytuacje nagłe).

Maciej Karolak, Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody           

512 020 746

52 506 56 66 wew. 6021

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez wilki (art. 126 ustawy o ochronie przyrody).

Weronika Rejt, Starszy Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody             

52 506 56 66 wew. 607

Zgłoszenia odnalezienia martwych wilków (art. 58 ustawy o ochronie przyrody).

Derogacje od zakazów (art. 56 ustawy o ochronie przyrody).

Materiały:

Arkusz zgłoszenia schwytania, zabicia lub znalezienia zwierząt

RDOŚ​_Bydgoszcz​_Arkusz​_zgloszenia​_schwytania​_zabicia​_lub​_znalezienia​_zwierzat​_.docx 0.03MB

Ocena zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi w oparciu o różne zachowania wilków

RDOS​_Bydgoszcz​_ocena​_zagrozenia​_wilki​_.pdf 0.39MB

Wskazówki dotyczące zachowania się na obszarach występowania dużych ssaków drapieżnych

RDOS​_Bydgoszcz​_wskazowki​_wilki​_.pdf 0.43MB

Prezentacja

RDOS​_Bydgoszcz​_prezentacja​_wilki​_.pdf 0.79MB

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc RDOŚ_Bydgoszcz_Arkusz_zgloszenia_schwytania_zabicia_lub_znalezienia_zwierzat_(2) 22/12/2023 13:00 27 KB 32
pdf RDOS_Bydgoszcz_ocena_zagrozenia_wilki_ 22/12/2023 13:00 400 KB 33
pdf RDOS_Bydgoszcz_prezentacja_wilki_ (1) 22/12/2023 13:01 808 KB 31
pdf RDOS_Bydgoszcz_wskazowki_wilki_ (1) 22/12/2023 13:01 437 KB 31