Zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa

sołectwa

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Świadczenie to przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat,

2) osiągnęła wiek:

  1. a) w przypadku kobiet – 60 lat,
  2. b) w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa będą wydawane przez Wójta Gminy Brzozie na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy Brzozie, Wójt wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. W takiej sytuacji osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie – 56 49 129 10  lub osobiście w pok. nr 8 kancelaria podawcza w Urzędzie Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie 50

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Wniosek o wydanie zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa 03/07/2023 12:14 20 KB 712