Zawieszenie działalności Klubu Seniora

Klub Seniora w Brzoziu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje, że Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego od dnia 22 marca 2021 r. do odwołania zostaje zawieszona działalność Klubu Seniora w Brzoziu z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19.

Klub Seniora w Brzoziu

 

Projekt pn. „Klub Seniora w Gminie Brzozie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.