Zwrot podatku akcyzowego – rok 2021

zwrot podatku akcyzowego

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 ) – uprzejmie informuję, iż w 2021 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu, który w 2021 r. wynosić będzie 100 zł/ha użytków rolnych oraz 30 zł/średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, w dwóch terminach, tj.

  1. od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 producent rolny składa odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  2. od 2 sierpnia 2021 do 31 sierpnia 2021 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminach:

  1. a) od 1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  2. b) od 1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dodatkowo nadmieniam, iż stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości 1,00 zl na 1 litr oleju rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. ( Dz. U. poz. 2435).

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Przy wydawaniu decyzji należy przestrzegać zapisu art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym decyzja zarówno z I terminu jak i II terminu powinna zawierać: limit ustalony w sposób określony w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, kwotę zwrotu podatku oraz część limitu pozostała do wykorzystania.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołana przez C0VID-19 oraz mając na uwadze art. 6 ust. 3 a ww. ustawy dotyczący wydawania przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek producenta rolnego, dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP producenta rolnego.

Ponadto przypominam, że zgodnie z § 2 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339 z późn.zm.) wójt, burmistrz (prezydent miasta) przekazuje właściwemu wojewodzie w terminie:

  • do dnia 18 marca danego roku wniosek o przekazanie gminie dotacji w przypadku wniosków o zwrot podatku akcyzowego złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,
  • do dnia 18 września danego roku wniosek o przekazanie gminie dotacji w przypadku wniosków o zwrot podatku akcyzowego złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do ostatniego dnia sierpnia danego roku.

Z uwagi na określony termin przekazania zapotrzebowania na dotację do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi proszę, aby wniosek o przekazanie dotacji przesłać zgodnie z ww. terminami listownie oraz na adres: elnowak@bydgoszcz.uw.gov.pl lub w razie wątpliwości proszę o kontakt pod nr telefonu 52 -3497503.

Józef Ramlau
Wicewojewoda